top of page

צוואות, ירושות ועזבונות

כל אשר מותיר אדם לאחר פטירתו ובכלל זה זכויות וחובות, מוגדר כעיזבון. מעיזבון זה יסולקו חובותיו ומה שיוותר יחולק בין יורשיו. חלוקת העיזבון יכולה להיעשות בהתאם לחוק הירושה או בהתאם להוראות הצוואה שהותיר אחריו.


יורשים על פי דין
כאשר אדם לא הותיר אחריו צוואה, יחולק העיזבון בהתאם להוראות סעיף 10 לחוק הירושה הקובע מיהם היורשים על פי דין.


העיזבון יחולק בין היורשים על פי דין לפי סדר הקרבה המשפחתית לנפטר. היורשים הראשוניים של אדם הם בן או בת הזוג וילדיו, כאשר אין ילדים הירושה תעבור להוריו, לאחר מכן לאחיו וכן הלאה. 


ככל והאדם שנפטר הינו ערירי ואין לו קרובי משפחה, עיזבונו יעבור לידי האפוטרופוס הכללי אשר יחזיק בעיזבון למשך תקופה המוקצבת בחוק על מנת לאפשר לטוענים לירושה להגיש בקשות מתאימות לקבלת העיזבון. לאחר שעם חלוף התקופה לא התגלו יורשים יעבור העיזבון לידי המדינה. 


צוואה
צוואה הינה מסמך בו קובע האדם כיצד יחולק עזבונו ומי יירש את נכסיו לאחר מותו. משום כך עריכת צוואה הינה בעלת חשיבות רבה שכן היא מעניקה לאדם ביטחון באשר למה ייעשה ברכושו לאחר מותו. בצוואה יכול המצווה להוריש את עזבונו לפי בחירתו לכל גורם, לרבות אנשים שאינם קרוביו, לגופים ולארגונים והוא אינו מוגבל להסדר החלוקה הקבוע בחוק הירושה. יתרה מכך, לאורך חייו ועד למועד פטירתו יכול אדם לתקן את צוואתו לבטלה ולערוך חדשה. למידע אודות הדרכים בהן ניתן לערוך צוואה

bottom of page