top of page

פעולות שניתן לבצע באמצעות נוטריון:

הפעולות שנוטריון מוסמך לבצע הינן בין היתר:

  • אימות חתימה – הנוטריון מוסמך לאמת חתימה של אדם על גבי כל מסמך ולאשר את חתימתו של האדם בפניו, בפני בית משפט או כל גורם אחר.

  • אישור אמיתות ייפוי כוח – הנוטריון מוסמך לאשר כי מייפה הכוח חתם על ייפוי הכוח והסמיך את מיופה הכוח לבצע פעולות בהתאם לייפוי הכוח, וכי הוא הבין את המשמעות המשפטית של מעשיו.

  • אישור העתק של מסמך –הנוטריון רשאי לאשר כי העתק של מסמך מקורי אשר הוצג בפניו הוא העתק נאמן למקור של אותו מסמך, ועל כן המסמך לא עבר שינוי.

  • תרגום נוטריוני – כאשר אדם נדרש להציג מסמכים (בדרך כלל תעודות ציבוריות) ששפת המקור שלהם הינה בעברית, למדינה אחרת, הרי שקם הצורך בתרגום של אותו מסמך לשפה הנדרשת באותה מדינה. מכיוון שתרגום נוטריוני בא לאשר כי הדברים הכתובים בנוסך המתורגם זהים לדברים הכתובים בנוסך המקורי, הנוטריון מחויב לשלוט בשפת המקור ובשפת התרגום כל בוריהן. במידה ואין הדבר כך יש באפשרותו של הנוטריון להשתמש במתרגם חיצוני השולט בשתי השפות ולצרף אישור נוטריוני של הצהרת המתרגם, בו מצהיר המתרגם בפני אותו הנוטריון כי הוא שולט בשתי השפות וכי תרגום המסמך הוא מדויק ונאמן למקור. 

  • אימות הסכמי ממון – כאשר בני זוג חותמים על הסכם ממון לפני שנישאו יש לאמת את חתימתם בפני נוטריון.  

  • צוואה בפני רשות – כאשר איש או אישה מעוניינים לערוך צוואה, הם יכולים לערוך את הצוואה בפני נוטריון, אשר יאשר כי המצווים קראו את צוואתם והצהירו כי ערכו את הצוואה מרצונם החופשי, ויאמת את חתימתם על גבי הצוואה.

  • אישור נוטריון ליציאת קטין – אישור זה נדרש כאשר האחראי על הקטין מבקש לצאת לחו"ל בלווי אחד ההורים או קרוב משפחה אחר או בגיר שאינו קרוב משפחה. בהתאם לנוהל טיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול שפורסם ע"י רשות האוכלוסין וההגירה בארץ, נדרשת חתימת ההורה או האפוטרופוס על פי דין של הילד על גבי הטופס הייעודי (טופס הסכמת הורה/אפוטרופוס ). חתימה זו יש לאמת בפני נוטריון אשר בודק את תעודת הזהות והספח של ההורה המאשר ומוודא כי הקטין רשום בספח. עותק צילומי של תעודת הזהות והספח מצורף לאישור הנוטריון ליציאת קטין לחו"ל.


שכר נוטריון
התשלום עבור שירותי הנוטריון נקבע בתקנות הנוטריונים (שכר שרותים), תשל"ט- 1978 ( שכר שירותים | האגף לאסדרת מקצועות (מנהלת היחידות המקצועיות)] המתעדכן מדי שנה בשנה. על כן עסקינן בשכר קבוע מראש שאינו ניתן לשינוי מאדם לאדם, והנוטריון אינו רשאי לגבות סכומים מופחתים או סכומים גבוהים מהקבוע בחוק. יתרה מכך, הנוטריון מחויב לציין את הסכום ששולם לו בעד השירות ע"ג האישור הנוטריוני שהוא מנפיק.

bottom of page