top of page
AdobeStock_507580870.jpeg

נוטריון

נוטריון הינו מי שהוסמך על ידי משרד המשפטים וקיבל רישיון לביצוע הפעולות המפורטות להלן, בהתאם לחוק הנוטריונים, תשל"ו- 1976 [נוטריונים | האגף לאסדרת מקצועות (מנהלת היחידות המקצועיות)] חתימתו של הנוטריון מהווה אישור בפני רשות למקוריותו של מסמך, לזהותו של האדם החותם על המסמך או לכך שהמסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם בפני הנוטריון. משום כך, מסמכים אשר אומתו על ידי נוטריון מוגשים לעיתים כראיה בפני בית המשפט או רשויות אחרות.

קראו כאן על פעולות שניתן לבצע באמצעות נוטריון וביטול אישור נוטריוני.

bottom of page