top of page
AdobeStock_42767869_Preview.jpeg

האגודה השיתופית

אגודה שיתופית היא חֶבֶר בני אדם המתאגדים ביחד להשגת מטרה משותפת, ומקימים גוף שהוא ישוּת משפטית נפרדת, כלומר הזהות של התאגיד שונה מהזהות של החברים בו. מכיוון שהאגודה השיתופית הינה אישיות משפטית נפרדת, פעולותיה מול צד שלישי יוצרות מחויבות של האגודה מבלי שמחויבות זו תחייב באופן אישי את חבריה.


מטרתה המרכזית של האגודה השיתופית היא לאפשר לחבריה לפעול ביחד להשגת האינטרסים המשותפים של כלל החברים, בהתאם לעקרונות שנקבעו בתקנון האגודה ובפקודת האגודות השיתופיות  [לפקודת האגודות השיתופיות] .

bottom of page