top of page

תיקונים חדשים לחוק מיסוי מקרקעין

מדי שנה מביאה הממשלה לאישור הכנסת את חוק התקציב, לצידו של חוק התקציב מוגשים תיקוני חקיקה רבים שמטרתם ליישם את המדיניות הכלכלית והתוכניות של הממשלה. חקיקה זו הינה למעשה חקיקה מואצת והיא החלה במקור כחקיקה לשעת חירום כחלק מהתוכנית לייצוב כלכלי, והיא כונתה "חוק ההסדרים". בשנים האחרונות היא זכתה לכינויים שונים - "חוק המדיניות הכלכלית", "חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל" ו"חוק ההתייעלות הכלכלית ." הלכה למעשה מדובר אותו קונספט שמטרתו זירוז חקיקה לצורך קידום מהלכים כלכליים, בין היתר בתחום הדיור, על מנת לנסות ולהשפיע על מחירי הדירות הגבוהים במדינת ישראל.


בהתאם לכך במסגרת חוק התקציב והתכנית הכלכלית לשנים 2023 ו2024- שאושרו לאחרונה תוקנו סעיפים 9 (ג1ג) (2) (ב) ו49-ג (1) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, אשר יחולו למשך שנתיים, מיום 1.6.23 ועד ליום 31.5.25 .


סעיף 9 (ג1ג) (2) (ב) עוסק בתשלום מס רכישה על רכישת דירה. תוקן כך שבעלי דירה יחידה אשר יירכשו דירת מגורים חדשה כתחליף לדירה היחידה יהיו חייבים למכור את הדירה היחידה תוך 18 חודשים מרכישת הדירה החדשה על מנת שיהיו זכאים לשלם מס בהתאם למדרגות מס הרכישה של דירה יחידה. עד לתיקון זה עמדה לזכות בעלי הדירה תקופה של 24 חודשים למכירת הדירה היחידה.


יחד עם זאת, התיקון הזה יחול אך ורק לגבי מי שרוכש דירה מיד שניה ולא לגבי מי שרוכש דירה מקבלן.


כלומר מי שהינו בעלים של דירה יחידה (כלומר אין לו זכויות בדירה נוספת או חלק של 25% ומעלה בדירה נוספת), ורכש דירה ביד שניה מתוך מטרה להחליף את דירתו היחידה אולם טרם הספיק למכור אותה, יהיה חייב להתחייב בפני הרשות למכור את דירתו היחידה בתוך 18 חודשים. במקרה כזה הוא יוכל להנות מתשלום מס רכישה לפי מדרגות המס לדירה יחידה. אולם אם איתרע מזלו והוא לא יצליח למכור את דירתו בתוך 18 חודשים הוא יחויב בהפרש מס הרכישה כבעלת שתי דירות. מדובר לכאורה במצב היפותטי שכן אין כל סיבה שבמהלך 18 חודשים לא תימכר דירה, וגם אם כך המצב יש כמובן להגיש בקשה להארכת התקופה ולנמק מדוע לא הצלחתם למכור את דירתכם היחידה.


כאמור ככל ורכשתם דירה מקבלם, יעמדו לרשותכם 24 חודשים למכירת דירתכם היחידה, והרציונל העומד בבסיס ההוראה ברור. מצד אחד הרצון לעודד רכישת דירות חדשות מקבלנים, מצד שני ההבנה כי ייתכנו עיכובים בקבלת הדירות מהקבלן ועל כן לא ניתן לחייב אנשים למכור דירה בטרם קיבלו את דירתם החדשה.


לצד זה תוקנו גם מדרגות המס לתשלום מס הרכישה כך שעל דירה ששוויה הינו עד 1,919,155 ₪ לא ישולם מס רכישה (מדרגה ראשונה); על דירה ששוויה עולה על סכום זה ועד לסכום של 2,276,360 ₪ ישולם מס רכישה בשיעור של 3.5% משווי הדירה (מדרגה שניה); על דירה ששוויה נע בין 2,276,360 ₪ ל- 5,872,725 ₪ ישולם מס רכישה בשיעור של 5% משווי הדירה (המדרגה השלישית); על דירה ששוויה נע בין 5,872,725 ₪ ל- 19,575,755 ₪ ישולם מס רכישה בשיעור של 8% (מדרגה רביעית), ועל דירות ששווין מעל סכום זה ישולם מס רכישה בשיעור של 10%.


בנוסף למס הרכישה ובהתאמה לתיקון האמור, תוקן גם סעיף 49ג (1) שעניינו פטור ממס שבח למוכר דירה יחידה. בהתאם לתיקון מי שרכש את הדירה החדשה כתחליף לדירתו היחידה החל מיום 1.6.23 ועד ליום, 31.5.25 יהיה זכאי לקבלת הפטור אם ימכור את דירתו הישנה בתוך התקופה של 18 החודשים העומדים לרשותו.


המידע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי. זיוה ארנסטי משרד עורכי דין ונוטריון, רחוב הלל 10 ירושלים

Opmerkingen


bottom of page