top of page
ביטול אישור נוטריוני.jpeg

ביטול אישור נוטריוני:

אדם קיבל  אישור נוטריוני ולאחר מכן התחרט ומבקש מהנוטריון לבטל את האישור.  במקרה כזה הנוטריון אינו יכול פשוט לקרוע את האישור, אלא עליו להוציא מסמך חדש אשר נקרא "ביטול אישור נוטריוני" ובמסגרתו הוא מבטל את האישור הנוטריוני שכבר הונפק.


כאשר ביטול האישור נדרש מפאת טעות סופר שנפלה באישור, לדוגמא: כאשר הוצא אישור נוטריוני של אימות חתימה על ייפוי כוח, והלקוח לא השתמש באישור. על הנוטריון לבקש מהלקוח את האישור חזרה אליו, ולאחר קבלתו עליו לרשום על שני ההעתקים הערה בכתב יד כי האישור הנוטריוני מבוטל וכן את הסיבה לביטולו ולהוציא אישור חדש עם מספר חדש ותאריך חדש. ביומן הנוטריונים יש לציין בסעיף ההערות כי האישור החדש הוצא במקום האישור הישן ולציין את מספר האישור הישן והחדש כאחד.


יודגש: כי אם הטעות נובעת ממעשה או מחדל של הנוטריון עשה טעות אזי חל איסור לגבות תשלום. לעומת זאת אם הטעות הינה של הלקוח או של צד ג' שערך את המסמך עליו נדרש הלקוח לחתום, ניתן לגבות תשלום.

bottom of page